Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń +48 502 430 435

lub napisz: bok@ings.pl

Regulamin


 

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego www.ings.pl  Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

WWW.INGS.PL

 

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Serwis internetowy działający pod adresem www.ings.pl prowadzony jest przez Anetę Orzechowską wykonującą działalność gospodarczą pod firmą INGS Aneta Orzechowska wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres siedziby przedsiębiorcy: ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Ostrogórska 9 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443222702, REGON: 243262358, adres poczty elektronicznej (e-mail): bok@ings.pl, telefon: +48 32 307 44 45
Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
Serwis jest platformą umożliwiającą Użytkownikowi złożenie zamówienia odbioru, przemieszczania i doręczenia bądź przewozu przesyłki przez Partnera w ramach jego działalności oraz na podstawie Regulaminu Partnera, który jest akceptowany przez Użytkownika przed zamówieniem usługi kurierskiej.
Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Serwis www.ings.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Serwisu www.ings.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
Serwis oraz Usługodawca nie świadczą usług kurierskich prezentowanych w Serwisie.
Serwis nie jest stroną stosunków prawnych pomiędzy Usługobiorcami, a Partnerami Serwisu, wynikających oraz bezpośrednio związanych ze zleceniami usług kurierskich.
Usługobiorcy oraz Partnerzy Serwisu odpowiadają za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez siebie ich wzajemnych zobowiązań.
Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, firm i ich logo użyte na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.ings.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu pod adresem www.ings.pl użyte są w celach informacyjnych.
W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego:

ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.,
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.,
ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

§ 2

DEFINICJE

FORMULARZ KONTAKTOWY - formularz dostępny na stronie internetowej www.ings.pl umożliwiający wysłanie wiadomości do Usługodawcy.
FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający stworzenie Konta. Formularz Rejestracji umożliwia stworzenie Konta odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi.
FORMULARZ ZLECENIA USŁUGI KURIERSKIEJ - formularz dostępny na stronie internetowej Serwisu umożliwiający zlecenie usługi kurierskiej za pośrednictwem Serwisu.
KALKULATOR PRZELICZENIOWY - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca obliczanie określonej wartości na podstawie danych wprowadzonych przez Usługobiorcę.
KLIENT - Usługobiorca, który zlecił wykonanie usługi kurierskiej przez Partnera.
KONSUMENT - osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika.
KONTO PREPAID – konto zasilone przez Użytkownika kwotą wyrażoną w złotych polskich (PLN) w celu późniejszego wykorzystania jej do płatności za usługi świadczone przez Serwis.
KONTO POSTPAID – konto Użytkownika wykorzystywane w systemie abonamentowym, który umożliwia nabywanie Usług, za które Użytkownik płaci po skorzystaniu z nich. Opłaty naliczane są cyklicznie. Klient jest zobowiązany do zapłaty w terminie 7 dni od momentu wykonania usługi.
KURIER – Partner świadczący usługi kurierskie oraz osoba zatrudniona przez niego świadcząca usługi kurierskie w jego imieniu, współpracujący z Usługodawcą na podstawie odrębnej umowy.
NEWSLETTER - Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.
PARTNER – przedsiębiorca stale i zawodowo trudniący się przewozem rzeczy w transporcie krajowym i międzynarodowym, który zawarł z Usługodawcę umowę, na podstawie której świadczy usługę przewozu przesyłki, zleconą za pośrednictwem Serwisu.
REGULAMIN - niniejszy regulamin Serwisu.
SERWIS - serwis internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.ings.pl.
USŁUGODAWCA – Aneta Orzechowska wykonująca działalność gospodarczą pod firmą INGS Aneta Orzechowska, ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443222702, REGON: 243262358.
USŁUGOBIORCA, UŻYTKOWNIK –osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usługi Elektronicznej.
USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu.
WYSZUKIWARKA - Usługa Elektroniczna udostępniona Usługobiorcom przez Usługodawcę, umożliwiająca wyszukiwanie określonych treści na podstawie podanych przez Usługobiorcę znaków lub zwrotów.

 

§ 3

RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

zlecanie usług kurierskich za pośrednictwem Formularza Zlecenia Usługi Kurierskiej,
prowadzenie Konta,
Wyszukiwarka,
Kalkulator Przeliczeniowy,
Newsletter,
Formularz Kontaktowy.

Świadczenie Usług na rzecz Usługobiorców w Serwisie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie Serwisu treści reklamowych. Treści te stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.

 

§ 4

WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w § 3 pkt od 1.2 do 1.6 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
Świadczenie Usługi Elektronicznej określonej w § 3 pkt 1.1 Regulaminu przez Usługodawcę jest płatne w zależności od wybranej opcji oraz zgodnie z cennikiem Serwisu i wybranego Partnera.
Płatności, o których mowa w pkt 2 niniejszego paragrafu należy dokonywać niezwłocznie w dniu zamówienia usługi kurierskiej, chyba że umowa stanowi inaczej:

przelewem bankowym na rachunek Usługodawcy,
za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności (TPay.pl),
z użyciem Konta Prepaid.

W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności lub Usługobiorca dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji usługi. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą szybkiego przelewu z wybranych polskich banków.
Operatorem płatności jest Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań NIP: 7773061579, KRS: 0000412357.
Cena usługi kurierskiej uwidoczniona na stronie podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
Cena opłacenia zlecenia wysyłki uwidoczniona na stronie Serwisu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia usługi kurierskiej. Ceny usług kurierskich są ustalane przez przewoźników. Klient może zostać obciążony przez Partnera opłatą dodatkową za usługę w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości odnośnie rzeczywistej wagi, wymiarów, parametrów, usług dodatkowych lub zawartości przesyłki oraz jeśli zabezpieczenie wewnętrzne i zewnętrzne nie jest zgodne z wymaganiami Partnera. Opłata jest naliczana zgodnie z należnościami pobieranymi w takim przypadku przez Partnera.  Poczta Polska ma prawo sprawdzenia masy przesyłki i jej poprawienia na kopii nalepki adresowej. W przypadku stwierdzonej różnicy, za faktyczną masę przesyłki przyjmuje się wartość poprawioną przez Pocztę Polską.
W przypadku nieuregulowania przez Klienta należności za fakturę wystawioną za wykonanie usługi kurierskiej przez Partnera, Konto Klienta zostaje zablokowane.
Po upływie minimum 7 dni od terminu do zapłaty należności wskazanej w fakturze, do Klienta wysyłane jest pisemne wezwanie do zapłaty należności. Koszt przesłania wezwania (koszt korespondencji) pokrywa Klient.
W celu zlecenia wykonania usługi kurierskiej przez Partnera, Klient jest zobowiązany do rejestracji Konta w Serwisie.
Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta zawierana jest na czas nieoznaczony,
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na zleceniu usługi kurierskiej w Serwisie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania zlecenia lub zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Usługobiorcę,
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Wyszukiwarki, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika,
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Kalkulatora, zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania z tej Usługi przez Użytkownika,
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony,
umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu wysłaniu wiadomości do Usługodawcy za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.

Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

komputer lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
dostęp do poczty elektronicznej,
przeglądarka internetowa,
włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 5

PRZEDMIOTY WYŁĄCZONE Z PRZEWOZU

Przed złożeniem zlecenia usług kurierskich należy zapoznać się z listą przedmiotów wykluczonych z przewozu.
Do przedmiotów wykluczonych z przewozu należą:

pieniądze,
karty kredytowe,
żywność szybko psująca się,
rzeczy, których przewóz jest zabroniony na podstawie odrębnych przepisów,
rzeczy, które z racji swoich rozmiarów, masy lub innych właściwości nie nadają się do przewozu,
silniki, skrzynie biegów oraz części zawierające w sobie oleje lub smary,
rzeczy niebezpieczne w rozumieniu odrębnych przepisów w tym przede wszystkim: materiały łatwopalne, wybuchowe lub radioaktywne, substancje żrące lub cuchnące, broń i amunicja,
narkotyki lub leki i środki psychotropowe, z wyjątkiem przedmiotów wysyłanych w celach naukowych lub medycznych przez ustawowo do tego upoważnione instytucje,
żywe rośliny i zwierzęta,
zwłoki i szczątki zwłok ludzkich,
mające na opakowaniu lub widocznej części zawartości napisy lub rysunki naruszające dobra chronione przez prawo,
dzieła sztuki, antyki, kamienie i metale szlachetne w jakiejkolwiek postaci bądź formie, waluty, zbywalne papiery wartościowe, certyfikaty i jakiekolwiek inne walory zbywalne,
inne produkty, które mogą stanowić zagrożenie dla życia ludzi lub zwierząt, lub dla jakichkolwiek środków transportu, lub które mogą w jakikolwiek sposób zanieczyścić lub uszkodzić inne przedmioty przewożone lub których przewożenie, eksport lub import jest zabroniony przez przepisy prawa, w szczególności z umową europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (umowa ADR), z dnia 30 września 1957 r.

 

§ 6

WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, Newsletter),
Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ings.pl
Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną, w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia),
wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

§ 7

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@ings.pl lub do Biura Obsługi Klienta Usługodawcy za pośrednictwem serwisu www.ings.pl -> Panel Klienta -> Reklamacje -> złóż reklamację,
w powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę,
rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od momentu zgłoszenia,
w przypadku reklamacji Usługobiorcy będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem,
odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługodawcę sposób.

 

§ 8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Usługobiorca będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia, w którym Konsument zawarł umowę o świadczenie usług.
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest usługa, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego spełnieniu przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania wykonania usługi, to ma On obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

 

§ 9

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.ings.pl korzystają z ochrony prawnoautorskiej i (z wyjątkiem treści zamieszczanych przez Usługobiorców oraz elementów wykorzystywanych na zasadach licencji, przeniesienia praw autorskich lub dozwolonego użytku) są własnością Anety Orzechowskiej wykonującej działalność gospodarczą pod firmą INGS Aneta Orzechowska, ul. Ostrogórska 9, 41-200 Sosnowiec, NIP: 6443222702, REGON: 243262358. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.ings.pl, bez zgody Usługodawcy.
Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.ings.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

 

§ 10

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Usługodawca podejmuje wszelkie dostępne mu środki, w celu ochrony danych Użytkowników.
Każdy Użytkownik jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, aby dane dostępne w Serwisie były kompletne i aktualne oraz prezentowane z należytą starannością, z uwzględnieniem istniejących okoliczności faktycznych i prawnych, w granicach dopuszczalnych przez prawo.
Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną ich działaniami w Serwisie, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem informacji niejawnej lub innych tajemnic ustawowo chronionych, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych, a także przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników niezgodnie z celami Serwisu lub z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
Usługodawca zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o możliwych zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach w dostępie.
Usługodawca nie jest odpowiedzialny w stosunku do Usługobiorców niebędących Konsumentami:

za jakiekolwiek szkody i straty bezpośrednio lub pośrednio (łącznie ze szkodami z tytułu utraty zysków z prowadzenia przedsiębiorstwa, przerw w działalności przedsiębiorstwa lub utraty informacji gospodarczej oraz innymi szkodami o charakterze majątkowym), powstałe z powodu użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania oprogramowania Serwisu, szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
w związku z niewłaściwym korzystaniem z Serwisu przez Usługobiorcę niebędącego Konsumentem oraz nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu komputerowego, oprogramowania komputerowego czy też systemu łączności, za pomocą których Usługobiorca łączy się z systemem Serwisu,
za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu Serwisu lub spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Usługobiorców,
za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Usługobiorców niebędących Konsumentami powstałe w wyniku działania siły wyższej lub osób trzecich,
za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu danych oraz materiałów umieszczonych w Serwisie,
za niemożność zalogowania się w systemie Serwisu spowodowaną w szczególności: jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Usługobiorców niebędących Konsumentami,
za skutki związane z utratą hasła.

 

§ 11

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Umowy zawierane poprzez Serwis zawierane są zgodnie z prawem polskim.
Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Serwis.
Wszelkie spory wynikłe między Usługodawcą, a Usługobiorcami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt 4 niniejszego paragrafu.
Sądowe rozstrzyganie sporów:

ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r.
ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.

Usługobiorca będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

InPost: https://inpost.pl/regulaminy
UPS: https://www.ups.com/pl/pl/help-center/legal-terms-conditions/service.page?
DHL: https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-ciebie/obsluga/dokumenty.html
DPD: https://www.dpd.com/pl/pl/oferta-dla-firm/warunki-wysylki/warunki-wykonywania-uslug-krajowych/

Orlen Paczka: https://www.orlenpaczka.pl/cenniki-i-regulaminy/

Ambro Express: https://ambroexpress.pl/static/upload/store/Regulamin-Ambro-Express_-_14.03.2023.pdf

Partnerzy

Korzystamy z usług najlepszych i najpopularniejszych przewoźników
Informujemy, że ta strona używa plików cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. x